Ga door naar de inhoud
GRATIS economy verzending vanaf € 50 (inc. btw)

Algemene Voorwaarden e-mailmarketing

 

OVEREENKOMST INZAKE E-MAILDIENSTEN VAN VISTAPRINT

Terug naar boven

Deze Overeenkomst inzake E-maildiensten (“Overeenkomst”) is een rechtens bindende en afdwingbare overeenkomst tussen U, de gebruiker, eventueel tezamen met een door U vertegenwoordigde vennootschap of andere bedrijfsvorm, en VistaPrint Limited (“VistaPrint”). Met “Diensten” wordt bedoeld: het geheel van elektronische toegang tot en gebruik van e-mailmarketingsoftware (“Software”) en daaraan verwante diensten via een computernetwerk en de daarbij behorende technische ondersteuning. “U” of “Je” verwijst naar de persoon, entiteit of organisatie die de door VistaPrint verstrekte software gebruikt, en de opvolger of cessionaris daarvan. U verklaart en garandeert dat U de bevoegdheid heeft deze Overeenkomst aan te gaan. De Algemene Gebruiksvoorwaarden van VistaPrint, welke kunnen worden geraadpleegd op http://www.vistaprint.com, dienen als ingelast te worden beschouwd en maken onderdeel uit van deze Overeenkomst, behoudens voor zover, in beperkte mate, de Algemene Gebruiksvoorwaarden van VistaPrint hieronder uitdrukkelijk zijn gewijzigd. Je toegang tot en gebruik van de Diensten wordt voor het overige bepaald door het Privacybeleid van VistaPrint, dat op de website van VistaPrint kan worden geraadpleegd en als in deze Overeenkomst ingelast dient te worden beschouwd.

U BENT ZICH ERVAN BEWUST DAT U DOOR HET AANVAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST EN/OF HET GEBRUIK MAKEN VAN DE DIENSTEN ERMEE INSTEMT DAT U DOOR DEZE OVEREENKOMST WORDT GEBONDEN, EN DAT DEZE GEBONDENHEID GELIJK IS AAN DE GEBONDENHEID OP GROND VAN EEN OVEREENKOMST OP PAPIER. DE AANSPRAKELIJKHEID EN VERPLICHTINGEN VAN VISTAPRINT JEGENS U WORDEN DOOR DEZE OVEREENKOMST BEPERKT TOT DE DAARIN VERVATTE VOORWAARDEN EN GEVEN VISTAPRINT HET RECHT UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN TE WIJZIGEN, OP TE SCHORTEN OF TE BEËINDIGEN. U DIENT ALLE BEPALINGEN, VOORWAARDEN, BELEIDSREGELS EN INSTRUCTIES WAARNAAR DEZE OVEREENKOMST VERWIJST, ONGEWIJZIGD TE AANVAARDEN OM TOEGANG TOT DE DIENSTEN TE KUNNEN VERKRIJGEN EN DAARVAN GEBRUIK TE KUNNEN MAKEN. INDIEN U DEZE OVEREENKOMST NIET IN HAAR GEHEEL AANVAARDT, KUNT U GEEN TOEGANG VERKRIJGEN TOT OF GEBRUIKMAKEN VAN DE DIENSTEN.

1. GEBRUIKTerug naar boven
Je dient de Diensten uitsluitend te gebruiken in het kader van en voor Je eigen interne doelstellingen en bedrijfsvoering. Je mag de Diensten niet gebruiken als een dienst voor een derde, tenzij U deel uitmaakt van het Vistaprint-programma voor bevoegde wederverkopers en U door Vistaprint uitdrukkelijk daartoe gemachtigd bent. Behoudens voor zover daarin uitdrukkelijk door deze Overeenkomst is voorzien, worden geen licenties of rechten verleend voor het gebruiken, reproduceren, vertalen, herindelen, wijzigen, verbeteren, tentoonstellen, verkopen, verhuren, in sublicentie geven of anderszins verspreiden, overdragen of vervreemden van de Diensten, of enig deel daarvan, waartoe U op grond van deze Overeenkomst toegang hebt. U en de aan U gelieerde ondernemingen zullen geen gebruikmaken van reverse engineering met betrekking tot de Software, en deze niet decompileren of disassembleren. Niets in deze Overeenkomst geeft U of een van de aan U gelieerde ondernemingen het recht zich toegang te verschaffen tot of gebruik te maken van de broncode van de Software.
2. VERTROUWELIJKHEIDTerug naar boven
U erkent dat de Diensten en overige door Vistaprint aan U verstrekte informatie vertrouwelijke en in eigendom aan Vistaprint toebehorende informatie bevat die door Vistaprint is ontwikkeld of verworven of aan Vistaprint in licentie is gegeven (“Vertrouwelijke Informatie”). Je dient in redelijkheid alle voorzorgsmaatregelen te nemen welke noodzakelijk zijn om de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke Informatie te waarborgen en ziet erop toe dat de aan U gelieerde ondernemingen zulks ook doen. U en de aan U gelieerde ondernemingen dienen geen ongeoorloofd gebruik te maken van de Vertrouwelijke Informatie of alle of een deel van de Vertrouwelijke Informatie aan enige persoon of entiteit bekend te maken, behoudens aan de werknemers of adviseurs van Je bedrijf voor wie toegang met het oog op Je geoorloofd gebruik van de Vertrouwelijke Informatie noodzakelijk is en die zich hebben verplicht tot naleving van de ingevolge deze Overeenkomst op de Vertrouwelijke Informatie toepasselijke gebruiksbeperkingen en geheimhoudingsverplichting. U erkent dat ongeoorloofd gebruik of bekendmaking van de Vertrouwelijke Informatie door U of een van de aan U gelieerde ondernemingen Vistaprint onherstelbare schade kan berokkenen. Indien Vistaprint van de inbreuk of dreigende inbreuk op het onderhavige artikel 2 kennisneemt, kan Vistaprint alle aan U op grond van deze Overeenkomst verleende rechten opschorten en is zij gerechtigd tot het instellen van een kortgedingprocedure, zonder dat een borgstelling noodzakelijk is, naast alle wettelijke of billijke maatregelen die Vistaprint ten dienste kunnen staan.
3. VRIJWARINGTerug naar boven
U vrijwaart Vistaprint en de aan haar gelieerde ondernemingen, en haar en hun bestuurders, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en dienstverleners (gezamenlijk de "Gevrijwaarde Partijen") tegen en stelt deze schadeloos voor alle vorderingen, verliezen, schade, aansprakelijkheden, kosten of uitgaven van enigerlei aard (met inbegrip van redelijkerwijs gemaakte advocaatkosten) welke door een van hen geleden of verschuldigd zijn (“Aansprakelijkheden”), voor zover deze het gevolg zijn van of zich voordoen in verband met (i) het niet nakomen van een of meer van Je verplichtingen in deze Overeenkomst, (ii) het niet nakomen van Je in deze Overeenkomst opgenomen verklaringen en/of garanties, (iii) het gebruik door Vistaprint in verband met de uitvoering van de in deze Overeenkomst vervatte Diensten, van e-mailadressen, Je eindgebruikersgegevens of overige informatie die Vistaprint van U of een van de aan U gelieerde ondernemingen hebt ontvangen met het oog op de verlening van die Diensten, (iv) alle door U of een van de aan U gelieerde ondernemingen verstrekte inhoud, of (v) e-mails, nieuwsbrieven of ander materiaal dat is verzonden door U of door een van de aan U gelieerde ondernemingen die gebruikmaken van de Diensten. Deze verplichtingen blijven voortbestaan na beëindiging van Diensten, Je account en de onderhavige Overeenkomst.
VERKLARINGEN EN GARANTIESTerug naar boven
U verklaart en garandeert Vistaprint dat:
 1. de door U of door een van de aan U gelieerde ondernemingen ter uitvoering van deze Overeenkomst geleverde informatie of inhoud geen inbreuk maakt op enig auteursrecht, merk, octrooi, handelsgeheim of ander door een derde gehouden eigendomsrecht;
 2. U geen gebruik zult maken van de Diensten op zodanige wijze dat daarmee een wet of regel wordt overtreden. De Diensten door U en de aan U gelieerde ondernemingen niet zullen worden gebruikt ten behoeve van of voor de doorgifte van (i) illegale, bedrieglijke, lasterlijke, smadelijke, aanstootgevende, pornografische, godslasterlijke, bedreigende, grove, of anderszins laakbare gegevens, afbeeldingen of andere inhoud van enigerlei aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, doorgifte van gedrag dat een strafrechtelijk delict vormt of aanmoedigt, aanleiding geeft tot civiele aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met lokale, staats-, nationale of buitenlandse wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de wet- en regelgeving van de Verenigde Staten op het gebied van uitvoerbeperking; (ii) kettingbrieven, piramidespellen of andere bedrieglijke, misleidende en/of frauduleuze inhoud; (iii) ongevraagde commerciële of niet-commerciële berichtgeving; (iv) e-mails met bedrieglijke, misleidende of onjuiste onderwerpregels of informatie in de aanhef waardoor de initiatiefnemer van de e-mail moeilijk te identificeren is; (v) informatie die een virus, Trojaans paard, worm of andere schadelijke component bevat; (vi) of materiaal dat wordt beschouwd als Verboden Inhoud op grond van artikel 5(f) van deze Overeenkomst; en
 3. elke lijst met e-mailadressen die door U of een van de aan U gelieerde ondernemingen aan Vistaprint worden verstrekt, bestaat uitsluitend uit bedoelde ontvangers die (i) in de categorie “aangemelde” ontvanger (kunnen) worden ingedeeld op grond van zijn of haar overeenkomst met U om deze informatie via e-mail te ontvangen, en (ii) U of een van de aan U gelieerde ondernemingen niet op de hoogte heeft gesteld of zal hebben van zijn of haar wens om geen e-mail meer te ontvangen (met andere woorden, geen van deze personen heeft zich “afgemeld” voor de ontvangst van e-mail van U of Je producten of diensten of van een van de aan U gelieerde ondernemingen of hun producten of diensten) (“Lijsten gebaseerd op Toestemming").
5. E-MAIL, TOESTEMMINGSPROCEDURES, IMAGE HOSTING & VERBODEN INHOUDTerug naar boven
 1. Afmelding Abonnee

  Elk e-mailbericht dat door middel van de Diensten wordt verzonden, dient een link “afmelden” te bevatten, met behulp waarvan abonnees hun adres uit Je mailinglijst kunnen verwijderen, alsmede een link naar het op dat moment geldende Privacybeleid van Vistaprint. U erkent en stemt ermee in dat U beide links niet zult verwijderen, blokkeren, of daartoe een poging zult doen. U houdt de direct door U ontvangen afmeldingsverzoeken bij en verwerkt deze binnen 10 dagen na indiening en werkt de e-mailadressen bij waarnaar berichten via Je Vistaprint-account worden verzonden. U erkent dat U verantwoordelijk bent voor het bijhouden en in acht nemen van de lijst van afmeldingsverzoeken na beëindiging van Je account en deze Overeenkomst.

 2. Hoe om te gaan met toestemming

  U stemt ermee in dat U in verband met Je gebruik van de Diensten uitsluitend Lijsten gebaseerd op Toestemming zult importeren, openen of anderszins daarvan gebruik zult maken. U belooft en stemt ermee in dat U in het kader van Je gebruik van de Diensten geen gebruik zult maken van andere lijsten. Indien U een toepassing van de Diensten hebt gebruikt die U in staat stelt een ontvanger om bevestiging te vragen dat U zijn of haar toestemming heeft om hem of haar e-mails te sturen, en deze ontvanger niet heeft gereageerd of niet positief heeft gereageerd op dit verzoek om bevestiging, stemt U ermee in dat U deze ontvanger geen e-mails zult sturen. Zonder enige beperking van het voorgaande stemt U ermee in dat U de Diensten niet zult gebruiken voor de verzending van commerciële elektronische mailberichten aan personen die zich hebben afgemeld of anderszins bezwaar hebben gemaakt tegen het ontvangen van deze berichten van U of een andere verzender namens wie U eventueel optreedt. U dient geen mail te versturen naar distributielijsten, nieuwsgroepen of spam-adressen of ongewenste e-mailadressen. U dient geen Vistaprint-sjabloon of andere kenmerken of functionaliteiten van de Diensten te kopiëren en deze voor enig ander doel te gebruiken dan voor het verzenden van e-mailberichten afkomstig van de Diensten. Naar aanleiding van e-mails die U via de Diensten verzendt, kunnen klachten over spam worden gemeld door ontvangers. U bent er verantwoordelijk voor dat Je e-mailcampagnes niet meer spamklachten genereren dan in de bedrijfstak gebruikelijk is. Vistaprint kan geheel naar eigen inzicht vaststellen of het aantal spamklachten over U binnen de normen voor de bedrijfstak valt, en deze vaststelling is beslissend, bindend en afdoend voor toepassing van deze Overeenkomst. Vistaprint zal Je gebruik van haar Diensten beëindigen indien Vistaprint vaststelt dat het aantal spamklachten over U hoger is dan de normen voor de bedrijfstak.

 3. Spamming

  Je kunt uitsluitend gebruikmaken van de Diensten door naleving van deze Overeenkomst, en alle toepasselijke wet- en regelgeving betreffende met name spam, privacy, aanstootgevendheid of smaad, inbreuken op auteursrechten en merken, en wetgeving betreffende de registratie van e-mailadressen ter bescherming van kinderen). Hoewel Vistaprint niet verplicht is tot het controleren van de door U verstrekte inhoud of Je gebruik van de Diensten, kan Vistaprint daartoe overgaan en e-mailberichten blokkeren, inhoud verwijderen of gebruik van de Diensten verbieden waarvan Vistaprint meent dat deze in strijd met het voorgaande kunnen zijn (of waarvan beweerd wordt dat deze in strijd met het voorgaande zijn).

 4. Voetteksten

  Tenzij U deel uitmaakt van het Vistaprint-programma voor bevoegde wederverkopers, erkent U en stemt U ermee in dat Vistaprint aan elk door de Diensten verzonden e-mailbericht een identificatievoettekst kan toevoegen met de vermelding “E-mailmarketing door Vistaprint”, “Powered by Vistaprint” of een soortgelijke boodschap.

 5. Afbeeldingen

  Door Vistaprint gehoste afbeeldingen op door Vistaprint beheerde servers kunnen uitsluitend worden gebruikt in verband met de Diensten en voor geen enkel ander doel. Voor zover U gebruikmaakt van afbeeldingen die verstrekt zijn door Vistaprint, verleent Vistaprint U hierbij voor de looptijd van deze Overeenkomst een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare sublicentie voor het gebruik van de afbeeldingen in ongewijzigde vorm en uitsluitend in verband met Je gebruik van de Diensten.

 6. Verboden Inhoud

  Vistaprint verbiedt het gebruik van de Diensten door personen of entiteiten die:

  (i) een van de volgende producten of inhoud (of daarmee verbonden diensten) verstrekken, verkopen of aanbieden: pornografie of illegale pornografische seksartikelen, met inbegrip van maar niet beperkt tot tijdschriften, video’s en software; escortservices; illegale goederen; illegale drugs; illegaal gesmokkelde drugs; geplagieerde computerprogramma’s; instructies voor het in elkaar zetten of op andere wijze vervaardigen van bommen, granaten of andere wapens;

  (ii) materiaal vertonen of verhandelen waarin kinderen worden uitgebuit of op enige andere wijze kinderen jonger dan 18 jaar uitbuiten;

  (iii) producten, diensten of inhoud verstrekken, verkopen of aanbieden die veelvuldig wordt geassocieerd met ongewenste commerciële e-mail, ook wel spam genoemd, zoals online en rechtstreekse verkoop van farmaceutische producten, met inbegrip van maar niet beperkt tot gezondheidsproducten en producten voor seksueel welbevinden, thuiswerkbedrijven, krediet- of financieringsbeheer, met inbegrip van maar niet beperkt tot aanbiedingen voor kredietreparatie en schuldaflossing, beleggings- en handelsadviezen, hypotheekaanbiedingen, lijsten van DJ’s/nachtclubs/evenementen/clubs/promoties/parties, loterijen en diensten voor gokken en wedden, met inbegrip van maar niet beperkt tot pokeren, casinospellen, paardenrennen en hondenraces, en school- en professionele sportevenementen;

  (iv) materiaal verstrekken dat zeer beledigend is, met inbegrip van overduidelijke uitingen van onverdraagzaamheid, vooroordelen, racisme, haat of buitensporig grof taalgebruik of die obscene, onzedelijke, wellustige, schunnige, buitensporig gewelddadige, treiterende of anderszins laakbare inhoud plaatsen;

  (v) persoonlijke identiteitsgegevens of persoonlijke informatie over kinderen zonder hun toestemming (of de toestemming van hun ouders in geval van minderjarigen) plaatsen of bekendmaken;

  (vi) producten of diensten verkopen of de verkoop daarvan stimuleren die op de plaats waar de inhoud geplaatst of ontvangen wordt, in strijd met de wet zijn;

  (vii) virussen, wormen, schadelijke codes en/of Trojaanse paarden op het internet plaatsen;

  (viii) piramidespellen promoten, aanprijzen of daaraan deelnemen;

  (ix) zich inlaten met lasterlijke, smadelijke, schandelijke, bedreigende of treiterende activiteiten;

  (x) inhoud plaatsen die geweld tegen regeringen, organisaties, groepen of personen bepleit, promoot of anderszins aanmoedigt, of die instructies, informatie of hulp bevat voor het veroorzaken of uitoefenen van dat geweld; en/of

  (xi) inhoud verstrekken, met inbegrip van afbeeldingen, van auteurs, artiesten, fotografen of anderen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van de inhoud.

 7. Het recht de toegang te blokkeren

  Vistaprint kan geheel naar eigen goeddunken Je toegang tot de Diensten met onmiddellijke ingang, zonder terugbetaling, blokkeren, indien U naar het oordeel van Vistaprint een van de hierboven of ergens anders in deze Overeenkomst vermelde beleidsregels overtreedt.

6. BELEID BIJ STORINGEN, BEDOELDE ONTVANGERS.Terug naar boven
U ERKENT EN BEGRIJPT DAT VISTAPRINT NIET GARANDEERT DAT DE DIENSTEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN EN DAT VISTAPRINT VAN TIJD TOT TIJD EEN "VOLLEDIGE UITVAL" KAN ONDERVINDEN DOOR BUITEN HAAR MACHT LIGGENDE ONDERBREKINGEN VAN DE INTERNETVERBINDING. EEN DERGELIJKE VOLLEDIGE UITVAL WORDT NIET BESCHOUWD ALS EEN TEKORTKOMING IN DE NAKOMING VAN DEZE OVEREENKOMST. U ERKENT EN BEGRIJPT EVENEENS DAT NIET ALLE VIA HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN VERZONDEN E-MAILBERICHTEN DOOR DE BEDOELDE ONTVANGERS ZULLEN WORDEN ONTVANGEN.
7. EIGENDOMSRECHTEN VAN VISTAPRINT.Terug naar boven
Alle merken, dienstmerken, octrooien, auteursrechten, handelsgeheimen, knowhow en overige eigendomsrechten op of in verband met de Diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Vistaprint, Vistaprint.com, het logo van Vistaprint en overige logo’s en product- en dienstnamen die in verband met de Diensten worden gebruikt en in eigendom toebehoren aan Vistaprint, zijn en blijven de exclusieve eigendom van Vistaprint of haar toepasselijke licentiegevers of dienstverlener(s) (gezamenlijk de ”Dienstmerken”), ongeacht of zij specifiek erkend of perfect zijn krachtens toepasselijk recht. U stemt ermee in de Dienstmerken niet op enige wijze te vertonen of te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vistaprint.

Als onderdeel van de Diensten kan Vistaprint U toegang geven tot en gebruik laten maken van grafische toepassingen, foto's, afbeeldingen, documentopmaak, illustraties, tekst, lettertypes, softwaretoepassingen en soortgelijke inhoud betreffende ontwerp en grafische vormgeving (hierna te noemen “Ontwerpinhoud”). Deze Ontwerpinhoud kan door U worden geopend en gebruikt uitsluitend met het oog op het aanmaken, bewerken en verzenden van e-mails via de Diensten. Voor zover Vistaprint U de toegang tot en het gebruik van de Ontwerpinhoud verstrekt, verleent Vistaprint U een niet-exclusieve, herroepbare, niet-overdraagbare, niet-cedeerbare, beperkte licentie voor het kopiëren, gebruiken, reproduceren, wijzigen en openbaar maken van de Ontwerpinhoud uitsluitend met het oog op het aanmaken, bewerken en verzenden van e-mails via de Diensten. U erkent en stemt ermee in dat alle wettelijke (eigendoms)rechten op en het belang in deze Ontwerpinhoud, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten, toebehoren aan Vistaprint of haar licentiegevers. Alle rechten op deze Ontwerpinhoud zijn wereldwijd voorbehouden en Vistaprint behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk krachtens deze Overeenkomst zijn verleend, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de eigendom, het eigendomsrecht, intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten op en het belang in de Ontwerpinhoud. Het is U en derden uitdrukkelijk verboden enig onderdeel van de Ontwerpinhoud te gebruiken, wijzigen, behouden, kopiëren, verspreiden, verzenden, openbaar te maken, of daarvan afgeleide werken te maken, behoudens voor zover uitdrukkelijk is toegestaan in deze Overeenkomst uitsluitend met het oog op het aanmaken, bewerken en verzenden van e-mails via de Diensten. Niet Vistaprint, maar U bent volledig verantwoordelijk voor Je gebruik van de Ontwerpinhoud en voor het daarmee combineren van andere informatie of inhoud. Vistaprint verstrekt U deze Ontwerpinhoud uitsluitend voor Je gemak, en het bijsluiten van deze inhoud houdt geen goedkeuring van die inhoud door Vistaprint in. Vistaprint behoudt zich het recht voor op enig moment en zonder aankondiging vooraf, een of meer delen van de Ontwerpinhoud aan te vullen, te wissen, te wijzigen of volledig te verwijderen, maar Vistaprint is niet verantwoordelijk voor het nalaten zulks te doen of het met vertraging uitvoeren daarvan. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het voorgaande wordt de hiervoor omschreven licentie automatisch beëindigd bij beëindiging van Je account en/of de Diensten, en dient U onmiddellijk elk gebruik van en elke toegang tot de Ontwerpinhoud te staken.

Vistaprint of haar toepasselijke licentiegevers of dienstverlener(s) hebben alle (eigendoms)rechten en belang in, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, verbeteringen van de Diensten of nieuwe programma's, bijgewerkte versies, wijzigingen of verbeteringen daarvan, zelfs indien en voor zover deze verfijningen en verbeteringen het gevolg zijn van Je verzoek. Voor zover deze verfijningen en verbeteringen niet automatisch, ingevolge deze Overeenkomst of anderszins, in eigendom toebehoren aan Vistaprint of haar toepasselijke licentiegevers of dienstverlener(s), draagt U hierbij over en cedeert U aan Vistaprint of haar toepasselijke dienstverlener(s) (en doet U de aan U gelieerde ondernemingen aan haar overdragen en cederen) alle (eigendoms)rechten die en belang dat U of een van de aan U gelieerde ondernemingen heeft op of in die verfijningen of verbeteringen.

8. UW EIGENDOMSRECHTENTerug naar boven
Vistaprint en haar toepasselijke dienstverlener(s) kunnen uitsluitend gebruikmaken van Je merken en handelsnamen (“Je Merken”) in verband met de geoorloofde verstrekking van de Diensten. Enig ander gebruik van Je Merken dient te geschieden met Je voorafgaande schriftelijke toestemming en met inachtneming van alle schriftelijke richtlijnen die U met betrekking tot het gebruik van Je Merken verstrekt. Door het verstrekken van ideeën, concepten, uitvindingen of inhoud aan Vistaprint of door deze te gebruiken in verband met de Diensten, stemt U ermee in dat dit verstrekken voor alle toepassingen niet-vertrouwelijk is. Indien U dergelijke zaken verstrekt, stemt U ermee in dat U geen mededelingen of inhoud aan Vistaprint of een derde die gebruikmaakt van de Diensten zult verzenden of doorsturen die een inbreuk op of schending van de rechten van enige partij vormen. Door het verstrekken van zakelijke gegevens, ideeën, concepten of uitvindingen of inhoud aan Vistaprint door middel van e-mail stemt U ermee in dat dit verstrekken voor alle toepassingen niet-vertrouwelijk is. Indien U iets aan deze website toevertrouwt of indien U zakelijke gegevens, ideeën, concepten of uitvindingen aan Vistaprint doorgeeft via e-mail, verleent U Vistaprint automatisch een niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde licentie tot het op enigerlei wijze gebruiken, reproduceren, afgeleide werken tot stand brengen, wijzigen, openbaar maken, redigeren, vertalen, verspreiden, uitvoeren en vertonen van die inhoud – of garandeert U dat de eigenaar van die inhoud of intellectuele eigendom deze uitdrukkelijk heeft verleend.

Vistaprint maakt geen aanspraak op de eigendom van de inhoud die U aan Vistaprint of via de Diensten verstrekt, en Vistaprint erkent en stemt ermee in dat U alle toepasselijke auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten op Je inhoud behoudt, behoudens de voorwaarden van deze Overeenkomst. In afwijking van het hiervoor bepaalde verleent U Vistaprint hierbij een niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, eeuwigdurende, onbeperkte, cedeerbare, royaltyvrije licentie tot het (i) kopiëren, hosten, gebruiken, reproduceren, wijzigen, het tot stand brengen van afgeleide werken, verbeteren, verspreiden, verzenden, openbaar maken, verwijderen en behouden van, toevoegen aan en combineren met door derden verstrekte gegevens, en publiekelijk vertonen van Je inhoud (a) op en via de Diensten voor het aanmaken, bewerken en onderhouden van de Diensten en (b) in het promotie- en advertentiemateriaal van Vistaprint, uitsluitend voor het promoten van de Diensten, en (ii) het in sublicentie geven van Je inhoud aan derden, voor zover dit noodzakelijk is voor het aanmaken, bewerken en onderhouden van (een deel van) de Diensten. U verleent Vistaprint hierbij eveneens het eeuwigdurende en onherroepelijke recht op verwijdering van (een deel van) Je inhoud uit de servers en de Diensten van Vistaprint, hetzij opzettelijk of onopzettelijk, met of zonder reden, en zonder enige aansprakelijkheid jegens U of enige andere persoon. U stemt ermee in dat U niet de eigenaar bent van de account die gebruikt wordt voor de toegang tot de Diensten, en niet de eigenaar bent van opgeslagen gegevens op de servers van Vistaprint (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gegevens die Je volledige inhoud of een gedeelte daarvan vertegenwoordigen of belichamen), ook al heeft U bepaalde auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Je inhoud. Geen vergoeding wordt betaald of is verschuldigd voor het gebruik van de overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden gelicentieerde materialen door Vistaprint of een van haar sublicentiehouders. Door het verstrekken, plaatsen, uploaden, verzenden of anderszins beschikbaar maken van Je inhoud of enig deel daarvan door middel van het plaatsen van berichten, het uploaden van bestanden, het invoeren van gegevens, het geven van feedback of doen van suggesties, of het onderhouden van enige vorm van communicatie met of via de Diensten, garandeert en verklaart U dat U eigenaar bent of anderszins zeggenschap heeft over de daarvoor benodigde rechten en dat U Vistaprint de hierboven omschreven licentie verleent en dat U, ingevolge de voorwaarden van artikel 3, Vistaprint en de overige Gevrijwaarde Partijen zult verdedigen en vrijwaren tegen en schadeloos stellen voor vorderingen van derden ter zake van niet-nakoming van een van de hiervoor vermelde verklaringen en garanties.

9. PRIVACY EN BEVEILIGING VAN GEGEVENSTerug naar boven

Vistaprint maakt gebruik van redelijke fysieke, elektronische en procedurele waarborgen waarmee Vistaprint wordt geholpen zich te beschermen tegen verlies, misbruik, bekendmaking en wijziging van (een deel van) Je inhoud of gegevens die Vistaprint van Je ontvangt en persoonsgegevens die Vistaprint van Je ontvangt over Je eindgebruikers of klanten (“Gegevens van Eindgebruikers”). Met betrekking tot bepaalde krachtens deze Overeenkomst verleende diensten als onderdeel van de Diensten kan Vistaprint optreden als Je bewerker met betrekking tot die Gegevens van Eindgebruikers, in welk geval, zoals hieronder beschreven, Vistaprint deze Gegevens van Eindgebruikers uitsluitend overeenkomstig Je instructies zal verwerken. U bent verantwoordelijk voor het naleven van alle wetgeving op het gebied van consumentenbescherming en gegevensbescherming (inclusief naleving van de informatieverplichting aan betrokkenen) ter zake van dergelijke Gegevens van Eindgebruikers, en Je zult Vistaprint en iedere andere Gevrijwaarde Partij vrijwaren en verdedigen tegen en schadeloos stellen voor alle ten aanzien van een Gevrijwaarde Partij ontstane Aansprakelijkheden voortvloeiend uit of in verband met Je nalatigheid in de naleving daarvan.

Vistaprint zal de volgende verplichtingen nakomen:

1. de Gegevens van Eindgebruikers verwerken uitsluitend overeenkomstig Je instructies en zal de Gegevens van Eindgebruikers niet gebruiken voor andere doelen dan die uitdrukkelijk in deze Overeenkomst zijn opgenomen.

2. de Gegevens van Eindgebruikers niet bekend maken, doorgeven, overdragen of op een andere manier communiceren aan enige derde partij, zelfs niet voor opslagdoeleinden, zonder Je voorafgaande goedkeuring, tenzij wettelijk verplicht of bepaald door een administratieve of juridische beschikking.

3. de passende beveiligingsmaatregelen onder de toepasselijke regelgeving treffen en behouden.

4. de Gegevens van Eindgebruikers vernietigen of aan U retourneren (zoals aangegeven door U bij beëindiging van de Diensten), tenzij anders wettelijk bepaald. In afwijking van het voorgaande zal Vistaprint Gegevens van Eindgebruikers geblokkeerd houden om blijk te geven van de effectieve naleving van contractuele en wettelijke verplichtingen gedurende de verjaringstermijn aangegeven door toepasselijk recht.

Aan de andere kant, garandeert U Vistaprint dat U de bepalingen inzake bescherming van persoonsgegevens die op U als verantwoordelijke met betrekking tot de Gegevens van Eindgebruikers van toepassing zijn, naleeft, waaronder:

1. het indienen en, waar van toepassing, het aanpassen van ingediende stukken bij de bevoegde autoriteit inzake de bescherming van persoonsgegevens.

2. het ten uitvoer leggen van beveiligingsmaatregelen zoals bepaald in de toepasselijke regelgeving.

3. het gerechtvaardigd verzamelen van Gegevens van Eindgebruikers, die aan Vistaprint bekend zijn gemaakt voor verwerking, indien toepasselijk.

4. Gegevens van Eindgebruikers, gecommuniceerd aan VistPrint zullen up to date gehouden worden, en zullen toereikend, relevant en niet excessief zijn ten opzichte van het concrete, specifieke en gerechtvaardigde doel waarvoor deze zijn verzameld.

Je hebt Vistaprint de bevoegdheid gegeven alle of een gedeelte van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst uit te besteden, waarvoor Vistaprint met zijn subcontractanten een bewerkersovereenkomst zal sluiten, waarin dezelfde inhoudelijke verplichtingen zullen zijn opgenomen als in dit artikel. Ingevolge de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens zullen subcontractanten beschouwd worden als Je Bewerkers en zullen daarom Je instructies met betrekking tot het verwerken van Gegevens van Eindgebruikers volgen. Echter, U accepteert dat de genoemde instructies direct door Vistaprint aan subcontractanten kunnen worden overgebracht en alle instructies bevatten die nodig of gepast zijn om de uitvoering van deze Overeenkomst te ondersteunen. Op schriftelijk verzoek zal Vistaprint U een kopie van enige bewerkersovereenkomst, gesloten met zijn subcontractanten, verstrekken. Daarbij, komen partijen overeen dat zij hierbij de standaard contractsclausules voor bewerkers in derde landen (2002/16/EG) overeenkomen (het “Model Bewerker Contract”), zoals uitgegeven door de Europese Commissie, en zoals uiteengezet in Bijlage A bij deze Overeenkomst, en dat hun onderscheiden handtekeningen op deze Overeenkomst hun handtekeningen op Bijlage A vormen.

10. KOSTEN EN FACTURERINGTerug naar boven
Vistaprint behoudt zich het recht voor vergoedingen in rekening te brengen voor de Diensten of enig deel daarvan. De toepasselijke vergoedingen worden op de website van Vistaprint geplaatst. Indien U verplicht bent een vergoeding te betalen voor (een deel van) de Dienst waarop U een abonnement heeft genomen, machtigt U Vistaprint hierbij tot het debiteren van de daartoe aangegeven, geldige bankrekening die U vooraf bij Je registratie voor de Diensten aan Vistaprint heeft opgegeven voor alle voorkomende door U te betalen vergoedingen in verband met Je account. Je account wordt automatisch verlengd aan het eind van elke toepasselijke abonnementstermijn, tenzij Je account wordt beëindigd vóór afloop van de lopende abonnementstermijn. Indien er jaarlijkse, maandelijkse of soortgelijke periodieke abonnementskosten aan Je account verbonden zijn, worden deze kosten automatisch afgeschreven van de door U aangegeven, geldige bankrekening aan het begin van elke nieuwe termijn, tenzij U Je account beëindigt voordat de betreffende termijn ingaat. Indien U zich heeft ingeschreven voor de Diensten door gebruikmaking van een actiecode of korting van Vistaprint, wordt Je abonnement (basispakket plus eventueel aangeschafte upgrades) na het verstrijken van de eerste actietermijn automatisch verlengd en wordt de facturering voortgezet op basis van de op dat moment toepasselijke prijzen voor de Diensten. U erkent verder dat het Je verantwoordelijkheid is om Vistaprint op de hoogte te stellen van enige wijziging in de gegevens betreffende de door U aangegeven geldige bankrekening, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Je meest recente creditcardnummer indien Je creditcard verlopen is, bij gebreke waarvan Je account en toegang tot de Diensten kunnen worden beëindigd of onderbroken.

Vistaprint behoudt zich het recht voor op enig moment en van tijd tot tijd de tarieven te wijzigen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verhogen van de prijzen van bestaande of nieuwe diensten en het in rekening brengen van een vergoeding voor upgrades en/of een dienst waarvoor Vistaprint momenteel geen kosten in rekening brengt), met dien verstande dat Vistaprint U met inachtneming van een redelijke termijn mededeling doet van de tariefwijziging voor de bestaande Diensten. Indien U een wijziging in de prijzen van de Diensten onaanvaardbaar vindt voor een voortzetting van Je gebruik van de Diensten, staat het U vrij de Diensten op te zeggen en Je account op enig moment te beëindigen; Vistaprint is echter niet verplicht enig resterend deel van Je vooruitbetaalde kosten te restitueren indien U deze Diensten opzegt.

U stemt ermee in het bedrag van Je rekening te betalen wanneer dit verschuldigd wordt. U stemt er tevens mee in alle belastingen voortvloeiend uit Je gebruik van de Diensten te voldoen, waaronder belastingen over de omzet, het gebruik, de toegevoegde waarde of overige gelijksoortige belastingen voortvloeiend uit Je gebruik van de Diensten. U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor door Vistaprint opgelopen kosten, met inbegrip van advocaat- en incassokosten, bij haar inspanningen resterende verschuldigde saldi van U te incasseren. Het onderhavige artikel 10 vormt op geen enkele wijze een beperking van andere mogelijkheden die Vistaprint in rechte en billijkheid ten dienste staan. Eveneens erkent U en stemt U ermee in dat een nog uitstaand saldo aan Je wordt gefactureerd en dat U dit dient te voldoen indien Je account wordt beëindigd ten gevolge van een niet-nakoming van deze Overeenkomst van Je zijde. Je dient Vistaprint in kennis te stellen van eventuele problemen betreffende of afwijkingen in de facturering binnen zestig (60) dagen nadat deze op het bankafschrift van de door U aangewezen bankrekening zichtbaar zijn. Indien U Vistaprint niet binnen zestig (60) dagen in kennis stelt, doet U afstand van alle rechten tot betwisting van zodanige problemen of afwijkingen.

11. GEEN GARANTIETerug naar boven
BEHOUDENS VOOR ZOVER HIERIN UITDRUKKELIJK ANDERS IS BEPAALD, WORDEN DE DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE SOFTWARE, OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST “AS IS” VERLEEND, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. BEHOUDENS VOOR ZOVER HIERIN UITDRUKKELIJK ANDERS IS BEPAALD, DOEN VISTAPRINT EN HAAR TOEPASSELIJKE GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN DIENSTVERLENER(S) HIERBIJ VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, VOORWAARDEN, VERKLARINGEN EN WAARBORGEN MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE SOFTWARE, VOORTVLOEIEND UIT WETTELIJKE BEPALINGEN, GEWOONTE, VOORAFGAANDE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-SCHENDING. GEEN VERKLARINGEN OF ANDERE FEITELIJKE BEVESTIGINGEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERKLARINGEN BETREFFENDE CAPACITEIT, GESCHIKTHEID VOOR GEBRUIK OF WERKING VAN DE APPLICATIESOFTWARE OF APPLICATIEDIENSTEN, ONGEACHT OF DEZE ZIJN AFGEGEVEN DOOR WERKNEMERS VAN VISTAPRINT OF DOOR ANDEREN, EN DIE NIET IN DEZE OVEREENKOMST ZIJN OPGENOMEN, WORDEN GEACHT IN ENIG OPZICHT EEN GARANTIE VAN VISTAPRINT TE VORMEN OF IN ENIG OPZICHT AANLEIDING TE GEVEN TOT AANSPRAKELIJKHEID VAN VISTAPRINT.
12. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGTerug naar boven
ONGEACHT ANDERSLUIDENDE BEPALINGEN IN DEZE OVEREENKOMST OF ANDERSZINS. BEHALVE VOOR ZOVER ANDERS OVEREENGEKOMEN MET BETREKKING TOT CLAIMS OP BASIS VAN BESCHERMING VAN GEGEVENS ONDER ARTIKEL 6 VAN HET MODEL BEWERKER CONTRACT, EN VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, ZAL VISTAPRINT EN/OF EEN VAN DE AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE SCHADE, SCHADEVERGOEDING MET EEN BOETEKARAKTER, BIJKOMENDE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN ENIGERLEI AARD VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DEZE OVEREENKOMST, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE VEROORZAAKT DOOR HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF DOOR WINSTDERVING (OP WELKE WIJZE DAN OOK ONTSTAAN, MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), ZELFS INDIEN VISTAPRINT OF EEN VAN GENOEMDE PARTIJEN IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. DAARNAAST, ZONDER BEPERKING VAN DE ALGEMENE TOEPASSELIJKHEID VAN HET HIERVOOR BEPAALDE OF ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE OVEREENKOMST, ZIJN VISTAPRINT EN/OF DE AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET (A) HET GEBRUIKEN OF NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE DIENSTEN, (B) HET VERSTREKKEN VAN OF EEN STORING IN HET VERSTREKKEN VAN DE DIENSTEN, (C) INHOUD VAN U OF ANDERE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN OF DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE TOEPASSINGEN WELKE VIA DE DIENST WORDEN VERKREGEN OF VERLEEND OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT HET AANMAKEN, GEBRUIKEN OF ONDERHOUDEN VAN DE DIENSTEN, OF (D) UW VERKLARINGEN OF GEDRAG OF DAT VAN DERDEN BIJ OF MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN. DE BOVENSTAANDE VERKLARING VAN AFSTAND IS VAN KRACHT ONGEACHT DE VORM VAN ENIGE HANDELING, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT OVEREENKOMST, ONZORGVULDIG HANDELEN OF NALATEN, ONRECHTMATIGE DAAD, RISICO-AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE RECHTSFIGUUR. IN GEEN GEVAL IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN VISTAPRINT JEGENS U EN/OF DERDEN VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DEZE OVEREENKOMST GROTER DAN HET BEDRAG DAT U VISTAPRINT HEEFT BETAALD OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST GEDURENDE DE TWAALF (12) MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE DATUM WAAROP DE VORDERING IS ONTSTAAN OF VIJFHONDERD DOLLAR ($500,--), INDIEN DIT BEDRAG LAGER IS. ZONDER BEPERKING VAN DE ALGEMENE TOEPASSELIJKHEID VAN HET VOORGAANDE IS VISTAPRINT, OF EEN VAN DE AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIG DEEL VAN UW INHOUD OF ANDERE GEGEVENS DIE ZICH BEVINDEN IN OF VOORTVLOEIEN UIT DE DIENSTEN OF ENIGE HARDWARE VAN VISTAPRINT OF HAAR LEVERANCIERS. HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID OM DE NODIGE STAPPEN TE ONDERNEMEN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT UW BELANGRIJKSTE BEDRIJFSMIDDELEN IN STAND BLIJVEN (INDIEN VAN TOEPASSING). DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING OP SCHADE TOEGEBRACHT DOOR OPZETTELIJK HANDELEN OF NALATEN DOOR VISTAPRINT OF AGENTEN VAN VISTAPRINT.
13. KLANTENSERVICETerug naar boven
VistaPrint biedt bepaalde telefonische ondersteuning zonder bijkomende kosten. De telefonische ondersteuning beperkt zich tot technische vragen. Niet-technische vragen, met inbegrip van maar niet beperkt tot vragen over ontwerp, regels en kwesties betreffende de leverbaarheid, marketingplanning of soortgelijke diensten, zijn niet inbegrepen in de telefonische ondersteuningsdienst die zonder bijkomende kosten wordt aangeboden. De juiste contactgegevens en openingsuren van de klantenservice van VistaPrint zijn te vinden op: http://www.vistaprint.nl/klantenservice/contact.aspx.

De Diensten worden geleverd op grond van deze Overeenkomst, welke kan worden gewijzigd door VistaPrint, en met inachtneming van alle richtlijnen, regels of operationele beleidsregels die VistaPrint kan vaststellen en van tijd tot tijd kan plaatsen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het Privacybeleid voor klanten van VistaPrint, waarnaar vanaf alle door VistaPrint gegenereerde e-mails kan worden doorgelinkt of dat op andere wijze aan U is verstrekt. Door het plaatsen van bijgewerkte versies van de Overeenkomst op de website van VistaPrint of door U op andere wijze in kennis te stellen, kan VistaPrint de voorwaarden van de Overeenkomst wijzigen en een of meer aspecten van de Diensten geheel naar eigen goeddunken laten vervallen of herzien. Behoudens voor zover in de Overeenkomst anders is bepaald, worden alle zodanige wijzigingen van kracht vanaf het moment van plaatsing van de herziene Overeenkomst op de Dienst of op de website van VistaPrint. De Diensten zijn uitsluitend beschikbaar voor personen die op grond van toepasselijke wetgeving rechtsgeldige overeenkomsten kunnen aangaan. Onverminderd het hiervoor bepaalde, zijn de Diensten niet beschikbaar voor personen jonger dan 18 jaar. Indien U niet in aanmerking komt, is het U niet toegestaan gebruik te maken van de Diensten. Indien U gebruikmaakt van de Diensten in Je hoedanigheid van werknemer, dient U in staat te zijn Je werkgever te binden door Je gebruik van de Diensten. Je dient het registratieformulier op de website van VistaPrint in te vullen om gebruik te kunnen maken van de Diensten. Je dient correcte, juiste, recente en volledige informatie over Uzelf te verschaffen zoals in het registratieformulier wordt gevraagd.

14. GEBRUIKERSREGISTRATIE/PRIVACYBELEID.Terug naar boven
Om ervoor te zorgen dat Je kunt deelnemen aan de Diensten, vereist Vistaprint van U specifieke informatie over Uzelf en (indien van toepassing) Je bedrijf. U stemt ermee in correcte, juiste en volledige informatie te verschaffen en zich niet uit te geven voor of valselijk een connectie te vertegenwoordigen met enige persoon of entiteit. Je dient met Vistaprint te allen tijde een geldig e-mailadres voor Uzelf te onderhouden. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van het vertrouwelijke karakter van Je account en wachtwoord, voor alle transacties door gebruikers die toegang tot die account of dat wachtwoord hebben gekregen, en voor alle gevolgen van gebruik of misbruik van die account of dat wachtwoord. U bent verantwoordelijk voor alle door die gebruikers verrichte handelingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, huidige en voormalige werknemers, handelspartners, agenten en vertegenwoordigers, en U vrijwaart Vistaprint voor die handelingen zoals bepaald in artikel 3.

Het Privacybeleid van Vistaprint is van toepassing op alle door U verstrekte informatie bij de registratie voor de Diensten en alle overige door U verstrekte informatie over Uzelf en/of Je bedrijf. Je dient het Privacybeleid van Vistaprint te bestuderen. Een kopie van dit beleid is te vinden op de website van Vistaprint. Vistaprint behoudt zich het recht voor het Privacybeleid van tijd tot tijd en geheel naar eigen goeddunken te herzien of te wijzigen.

15. BEËINDIGINGTerug naar boven
Je kunt deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen door te bellen met de klantenservice van Vistaprint. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR BEËINDIGING VAN UW ACCOUNT EN DEZE OVEREENKOMST EN Vistaprint IS NIET VERANTWOORDELIJK INDIEN U VERZUIMT UW ACCOUNT EN DEZE OVEREENKOMST NAAR BEHOREN TE BEËINDIGEN, NOCH VOOR ALLE DOOR U OPGELOPEN BOETES EN KOSTEN ALS GEVOLG VAN HET FEIT DAT U HEEFT VERZUIMD UW ACCOUNT EN DEZE OVEREENKOMST NAAR BEHOREN TE BEËINDIGEN. Na bevestiging van een dergelijke opzegging verbeurt U alle eventuele credits, vooruitbetaalde kosten en overige bedragen die U toekomen, en Vistaprint is niet verplicht deze of andere bedragen af te lossen of aan U te restitueren of te voldoen. Vistaprint behoudt zich tevens het recht voor de te betalen vergoeding te innen voordat U Je account opzegt, bovenop (een) eventueel toepasselijke opzeggingsvergoeding(en).

Vistaprint kan geheel naar eigen goeddunken, op enig moment en om welke reden dan ook, Je account en Je gebruik van en toegang tot de Diensten beëindigen, blokkeren of opschorten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, (i) indien U deze Overeenkomst niet nakomt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, als gevolg van (X) Je verzuim tot het verrichten van de vereiste betalingen aan Vistaprint wanneer deze verschuldigd zijn, of (Y) Je tekortkoming in de naleving van de gedragsregels zoals opgenomen in deze Overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot de bovenvermelde artikelen 4 en 5. (ii) indien Vistaprint door U aan Vistaprint verstrekte informatie niet kan verifiëren of de echtheid daarvan niet kan staven; (iii) indien Vistaprint naar eigen goeddunken bepaalt dat Je gebruik van of toegang tot de Diensten kan leiden tot aansprakelijkheid voor Vistaprint of haar leveranciers of licentiegevers, of (iv) in geval van Je faillissement of betalingsproblemen. Indien Vistaprint Je account beëindigt op grond van de hierboven vermelde bepalingen onder (i), (ii), (iii) of (iv), verbeurt U alle eventuele credits, vooruitbetaalde kosten en overige bedragen die U toekomen, en is Vistaprint niet verplicht deze of andere bedragen af te lossen of aan U te restitueren of te voldoen. Vistaprint is niet aansprakelijk jegens U of enige derde ter zake van een dergelijke beëindiging of handeling.

Bij annulering of beëindiging anderszins van Je account om welke reden dan ook zal Vistaprint (i) alle kosten, toezeggingen en verplichtingen ten laste of ten gunste van U innen; (ii) Je inhoud, abonneegegevens of campagnegegevens, lijsten, berichten en overige informatie verband houdend met Mijn account verwijderen en Je gebruik van of toegang tot de Diensten blokkeren; en (iii) Je toegang tot en gebruik van Mijn account en de Diensten verbieden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het deactiveren van Je wachtwoord. Vistaprint is geen geval verplicht bij een dergelijke beëindiging Je inhoud of enig deel daarvan aan U terug te geven. Vistaprint is niet verantwoordelijk voor door U of een derde geleden schade of verlies indien U ervoor kiest Je account op te zeggen en Vistaprint een van bovengenoemde handelingen verricht. Na opzegging of beëindiging dient U alle afmeldingsverzoeken binnen 30 dagen na Je laatste e-mailcampagne te verwerken. Vistaprint verstrekt op verzoek de lijst met afmeldingsverzoeken van Je account. U erkent dat U na beëindiging van Je account en deze Overeenkomst verantwoordelijk bent voor het bijhouden en in acht nemen van de lijst met afmeldingsverzoeken. Alle artikelen van deze Overeenkomst die naar hun aard na beëindiging zouden moeten voortbestaan, zullen na beëindiging voortbestaan, met inbegrip van maar niet beperkt tot eigendom, afstand van aansprakelijkheid met betrekking tot garanties en aansprakelijkheidsbeperkingen.

U begrijpt en stemt ermee in dat Je opzegging van Je account Je exclusieve recht en rechtsmiddel is met betrekking tot enig geschil met Vistaprint. Dit omvat tevens, maar is niet beperkt tot enig geschil in verband met of voortvloeiend uit: (i) enige voorwaarde van deze Overeenkomst of de uitvoering of toepassing door Vistaprint van een dergelijke voorwaarde; (i) enig beleid of enige praktijk van Vistaprint of de uitvoering of toepassing door Vistaprint van dat beleid of die praktijk; (iii) via de Diensten beschikbare inhoud of wijziging van de via de Diensten verstrekte inhoud; (iv) Je mogelijkheid tot toegang tot of gebruik van de Diensten; of (5) de hoogte of de soort vergoedingen, toeslagen, toepasselijke belastingen, factureringsmethodes of eventuele wijzigingen in de vergoedingen, toepasselijke belastingen, toeslagen of factureringmethodes.

Indien Je account (geheel naar goeddunken van Vistaprint) langer dan 60 dagen als inactief wordt aangemerkt, heeft Vistaprint het recht Je abonneegegevens definitief te verwijderen. Vistaprint zal goede troje betrachten wanneer zij per e-mail contact met U opneemt voorafgaand aan definitieve verwijderingshandelingen.

16. DERDEBEGUNSTIGDETerug naar boven
SendGrid, Inc. (“SendGrid”) wordt op grond van deze Overeenkomst als derdebegunstigde beschouwd en U bent aansprakelijk jegens SendGrid voor alle schade voortvloeiend uit Je niet-nakoming van deze Overeenkomst in dezelfde mate als wanneer SendGrid deze Overeenkomst zou hebben ondertekend.
17. TOEPASSELIJK RECHTTerug naar boven
Het recht van Bermuda is van toepassing op deze Overeenkomst.
BIJLAGETerug naar boven

Modelcontractbepalingen (“verwerkers”)

Voor de toepassing van artikel 26, lid 2, van Richtlijn 95/46/EG voor de doorgifte van persoonsgegevens aan verwerkers, gevestigd in derde landen die geen passend beschermingsniveau waarborgen.

Naam van de organisatie die de gegevens uitvoert: de klant die met Vistaprint de Vistaprint Overeenkomst inzake Emaildiensten sluit en gebruik maakt van de Diensten (zoals dit begrip is gedefinieerd in de Vistaprint Overeenkomst inzake Emaildiensten)

tel.: ………………………………; fax: ………………………; e-mail: ……………………

Andere gegevens ter identificatie van de organisatie:

(“ de gegevensexporteur”)

en

Naam van de organisatie die de gegevens invoert: Vistaprint Ltd

Adres:

tel.: ………………………………; fax: ………………………; e-mail: ……………………

Andere gegevens ter identificatie van de organisatie:

(“ de gegevensimporteur”)

ZIJN de volgende contractbepalingen, hierna “ bepalingen” genoemd, OVEREENGEKOMEN teneinde voldoende waarborgen te bieden ten aanzien van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de fundamentele rechten en vrijheden van personen, bij de doorgifte van de in aanhangsel 1 vermelde persoonsgegevens door de gegevensexporteur aan de gegevensimporteur.

Bepaling 1

Definities

Voor de toepassing van deze bepalingen:
 1. gelden voor “persoonsgegevens”, “ bijzondere categorieën gegevens”, “verwerken/verwerking”, “voor de verwerking verantwoordelijke”, “verwerker”, “betrokkene”en toezichthoudende autoriteit”dezelfde definities als in Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, hierna “de richtlijn”genoemd;
 2. wordt onder “gegevensexporteur” verstaan: de voor de verwerking verantwoordelijke die de persoonsgegevens doorgeeft;
 3. wordt onder “gegevensimporteur” verstaan: de verwerker die ermee instemt van de gegevensexporteur persoonsgegevens te ontvangen om deze na doorgifte namens de gegevensexporteur in overeenstemming met zijn instructies en de voorwaarden van deze bepalingen te verwerken, en die niet aan een regeling van een derde land die passende bescherming biedt, is onderworpen;
 4. wordt onder “toepasselijk recht inzake gegevensbescherming” verstaan: de wettelijke bepalingen tot waarborging van de fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijke personen, en met name hun recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, die in de lidstaat van vestiging van de gegevensexporteur van toepassing zijn op een voor de verwerking verantwoordelijke;
 5. wordt onder “technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen”verstaan: maatregelen die tot doel hebben persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, hetzij bij ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of toegang, met name wanneer de verwerking doorzending van gegevens in een netwerk omvat, dan wel tegen enige andere vorm van onwettige verwerking.

Bepaling 2

Bijzonderheden betreffende de doorgifte

De bijzonderheden betreffende de doorgifte, met name, in voorkomend geval, de bijzondere categorieën persoonsgegevens, worden nader omschreven in aanhangsel 1, dat een integrerend deel van deze bepalingen vormt.

Bepaling 3

Derdenbeding

De betrokkenen kunnen deze bepaling en bepaling 4, onder b) tot en met h), bepaling 5, onder a) tot en met e) en g), bepaling 6, leden 1 en 2, bepaling 7, bepaling 8, lid 2, en de bepalingen 9, 10 en 11, als derde begunstigden tegenover de gegevensexporteur afdwingen.

De betrokkenen kunnen deze bepaling, bepaling 5, onder a) tot en met e) en onder g), bepaling 6, leden 1 en 2, bepaling 7, bepaling 8, lid 2, en de bepalingen 9, 10 en 11 tegenover de gegevensimporteur afdwingen in gevallen waarin de gegevensexporteur feitelijk is verdwenen of heeft opgehouden rechtens te bestaan.

De partijen verzetten zich niet ertegen dat de betrokkenen door een vereniging of andere instelling worden vertegenwoordigd, indien de betrokkenen dit uitdrukkelijk wensen en dit in het nationale recht is toegestaan.

Bepaling 4

Verplichtingen van de gegevensexporteur

De gegevensexporteur stemt ermee in en garandeert dat:

 1. de verwerking van de persoonsgegevens, met inbegrip van de doorgifte zelf, is geschied en zal blijven geschieden in overeenstemming met alle relevante bepalingen van het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming (en, waar van toepassing, is gemeld aan de betrokken autoriteiten van de lidstaat waar de gegevensexporteur is gevestigd), en dat zij niet in strijd is met de toepasselijke bepalingen van die staat;
 2. hij de gegevensimporteur instructie heeft gegeven, en gedurende de verwerking van de persoonsgegevens zal geven, de persoonsgegevens uitsluitend namens de gegevensexporteur en in overeenstemming met het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming en de onderhavige bepalingen te verwerken;
 3. de gegevensimporteur voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die in aanhangsel 2 bij dit contract worden omschreven;
 4. deze beveiligingsmaatregelen, na een beoordeling van de vereisten van het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming, geschikt zijn bevonden om persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, hetzij bij ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of toegang, met name wanneer de verwerking doorzending van de gegevens over een netwerk omvat, dan wel tegen enige andere vorm van onwettige verwerking, en deze maatregelen gezien de aan de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens verbonden risico’s een passend beveiligingsniveau waarborgen, gelet op de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging;
 5. hij op de naleving van deze beveiligingsmaatregelen zal toezien;
 6. wanneer de doorgifte bijzondere categorieën gegevens betreft, de betrokkene ervan in kennis is gesteld, of vóór of zo spoedig mogelijk na de doorgifte ervan in kennis zal worden gesteld, dat zijn gegevens kunnen worden doorgegeven naar een derde land dat geen passende bescherming biedt;
 7. hij de overeenkomstig bepaling 5, onder b), ontvangen kennisgeving van de gegevensimporteur aan de toezichthoudende autoriteit doorzendt, wanneer hij besluit de doorgifte voor te zetten of de opschorting op te heffen;
 8. bij op verzoek een afschrift van de in deze bijlage opgenomen bepalingen ter beschikking van de betrokkene stelt, met uitzondering van aanhangsel 2 dat door een samenvattende beschrijving van de beveiligingsmaatregelen wordt vervangen.

Bepaling 5

Verplichtingen van de gegevensimporteur

De gegevensimporteur stemt ermee in en garandeert dat:

 1. hij de persoonsgegevens uitsluitend namens de gegevensexporteur en in overeenstemming met diens instructies en met deze bepalingen verwerkt; indien hij om welke reden dan ook daartoe niet in staat is, stemt hij ermee in de gegevensexporteur onverwijld daarvan in kennis te stellen, in welk geval de gegevensexporteur de gegevensdoorgifte kan opschorten en/of het contract kan beëindigen;
 2. hij geen reden heeft aan te nemen dat de op hem toepasselijke wetgeving hem belet de van de gegevensexporteur ontvangen instructies en zijn verplichtingen krachtens het contract na te komen, en dat hij in geval van een wijziging in deze wetgeving die in aanzienlijke mate afbreuk dreigt te doen aan de in de bepalingen opgenomen waarborgen en verplichtingen, de gegevensexporteur, zodra hij de wijziging kent, onverwijld daarvan in kennis stelt, in welk geval de gegevensexporteur de gegevensdoorgifte kan opschorten en/of het contract kan beëindigen;
 3. hij de in aanhangsel 2 omschreven technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen vóór de verwerking van de doorgegeven persoonsgegevens heeft getroffen;
 4. hij de gegevensexporteur onverwijld ervan in kennis stelt wanneer:
 5. een rechtshandhavingsinstantie een juridisch bindend verzoek om verstrekking van persoonsgegevens heeft gedaan, tenzij deze kennisgeving anderszins in verboden, zoals een strafrechtelijk verbod de vertrouwelijkheid van een rechtshandhavingsonderzoek te bewaren; ii. iemand, hetzij bij ongeluk, hetzij op ongeoorloofde wijze, toegang tot de gegevens hebt gehad; iii. door de betrokkenen rechtstreeks een vraag tot hem is gericht, waarop hij niet antwoordt tenzij hem dit anderszins is toegestaan.
 6. hij alle vragen betreffende de door hem uitgevoerde verwerking van de doorgegeven persoonsgegevens, die door de gegevensexporteur tot hem worden gericht, zo spoedig mogelijk en naar behoren beantwoordt en het advies van de toezichthoudende autoriteit volgt bij de verwerking van de doorgegeven gegevens;
 7. hij op verzoek van de gegevensexporteur zijn verwerkingsvoorzieningen beschikbaar stelt voor controle van de onder deze bepalingen vallende verwerkingsactiviteiten, welke wordt uitgevoerd door de gegevensexporteur of door een controleorgaan waarvan de leden onafhankelijk zijn, over de vereiste deskundigheid beschikken, tot geheimhouding verplicht zijn en door de gegevensexporteur worden aangewezen, waar van toepassing, met toestemming van de toezichthoudende autoriteit;
 8. hij, wanneer de betrokkene geen afschrift van de gegevensexporteur kan verkrijgen, hem op verzoek een afschrift van de in deze bijlage opgenomen bepalingen ter beschikking stelt, met uitzondering van aanhangsel 2 dat door een samenvattende beschrijving van de beveiligingsmaatregelen wordt vervangen.

Bepaling 6

Aansprakelijkheid

1. De partijen komen overeen dat een betrokkene die ten gevolge van een schending van de in bepaling 3 genoemde bepalingen schade heeft geleden, het recht heeft van de gegevensexporteur vergoeding voor de geleden schade te ontvangen.

2. Wanneer de betrokkene de in lid 1 bedoelde vordering wegens niet-nakoming door de gegevensimporteur van een van de in bepaling 3 bedoelde verplichtingen, niet tegen de gegevensexporteur kan instellen doordat de gegevensexporteur feitelijk is verdwenen, heeft opgehouden rechtens te bestaan of insolvent is geworden, stemt de gegevensimporteur ermee in dat de betrokkene een vordering kan instellen tegen de gegevensimporteur alsof hij de gegevensexporteur was,

3. De partijen komen overeen dat waneer de ene partij aansprakelijk wordt gesteld voor een schending van de bepalingen door de andere partij, de ander partij, voorzover deze aansprakelijk is, de eerste partij schadeloos stelt voor alle kosten, onkosten, lasten, schade of verlies die voor haar uit deze schending voortvloeien.

Schadevergoeding wordt alleen toegekend indien: a) de gegevensexporteur de gegevensimporteur onverwijld van de vordering in kennis heeft gesteld, en b) de gegevensimporteur de mogelijkheid is gegeven bij de verdediging van de oplossing van het schil met de gegevensexporteur samen te werken.

Bepaling 7

Bemiddeling en rechtsmacht

1. De gegevensimporteur stemt ermee in dat, indien de betrokkene tegen hem rechten ten behoeve van derden en/of vorderingen tot schadevergoeding krachtens de bepalingen inroept, de gegevensimporteur de beslissing van de betrokkene aanvaardt: a) om het geschil te onderwerpen aan bemiddeling door een onafhankelijk persoon of, waar van toepassing, door de toezichthoudende autoriteit; b) om het geschil voor te leggen aan de rechterlijke instantie in de lidstaat waar de gegevensexporteur is gevestigd.

2. De gegevensimporteur stem ermee in dat een geschil met goedvinden van de betrokkene ter beslechting aan een scheidsgerecht kan worden voorgelegd, mits de gegevensimporteur is gevestigd in een land dat het Verdrag van New York nopens de tenuitvoerlegging van de in het buitenland gewezen scheidsrechterlijke uitspraken heeft bekrachtigd.

3. De partijen komen overeen dat de door de betrokkene gemaakte keuze geen afbreuk doet aan diens materiële of formele rechten op grond van andere bepalingen van nationaal of internationaal recht verhaal te zoeken.

Bepaling 8

Samenwerking met de toezichthoudende autoriteiten

1. De gegevensexporteur stemt ermee in een afschrift van dit contract bij de toezichthoudende autoriteit neer te leggen, indien deze daarom verzoekt of indien dit krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming vereist is.

2. De partijen komen overeen dat de toezichthoudende autoriteit bevoegd is bij de gegevensimporteur een controle te verrichten die dezelfde reikwijdte heeft en aan dezelfde voorwaarden is onderworpen als die welke krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming voor haar controle van de gegevens exporteur zouden gelden.

Bepaling 9

Toepasselijk recht

Op de bepalingen is het recht van de lidstaat van vestiging van de gegevensexporteur van toepassing.

Bepaling 10

Wijziging van het contract

De partijen verplichten zich ertoe de voorwaarden in deze bepalingen niet te wijzigen.

Bepaling 11

Verplichting na de beëindiging van de verwerking van de persoonsgegevens

1. De partijen komen overeen dat de gegevensimporteur aan het eind van de verwerking alle doorgegeven persoonsgegevens en kopieën daarvan aan de gegevensexporteur teruggeeft of, indien de gegevensexporteur dat verkiest, alle persoonsgegevens vernietigt en aan de gegevens exporteur verklaart dat hij dit heeft gedaan, tenzij de op de gegevensimporteur toepasselijke wetgeving hem verbiedt alle of een gedeelte van de doorgegeven persoonsgegevens terug te geven op te vernietigen. In dat geval garandeert de gegevensimporteur dat hij de vertrouwelijkheid van de doorgegeven persoonsgegevens zal respecteren en dat hij de doorgegeven gegevens niet verder actief zal verwerken.

2. De gegevensimporteur garandeert dat hij op verzoek van de gegevensexporteur en/of de toezichthoudende autoriteit zijn verwerkingsvoorzieningen voor een controle van de in lid 1 bedoelde maatregelen beschikbaar zal stellen.

Aanhangsel 1Terug naar boven

Bij de modelcontractbepalingen

Dit aanhangsel maakt deel uit van de bepalingen en moet door de partijen worden ingevuld en ondertekend

(* De lidstaten kunnen overeenkomstig hun nationale procedures aanvullende of meer gedetailleerde gegevens voorschrijven die in dit aanhangsel moeten worden opgenomen)

Gegevensexporteur

De gegevensexporteur is (in het kort je voor de doorgifte relevante activiteiten beschrijven a.u.b.): De klant die ondertekenaar is bij de Overeenkomst inzake Emaildiensten en deze Bijlage A Modelbewerkersovereenkomst

Gegevensimporteur

De gegevensimporteur is (in het kort je voor de doorgift relevante activiteiten beschrijven a.u.b.): Vistaprint Limted en Vistaprint B.V.

Betrokkenen

De doorgegeven persoonsgegevens betreffen de volgende categorieën betrokkenen (preciseren a.u.b.): Klanten van de gegevensexporteur en eindgebruikers

Categorieën gegevens

De doorgegeven persoonsgegevens betreffen de volgende categorieën gegevens (preciseren a.u.b.): Naam en contactinformatie inclusief emailadres

Bijzondere categorieën gegevens (indien van toepassing)

De doorgegeven persoonsgegevens betreffen de volgende bijzondere categorieën gegevens (preciseren a.u.b.) Geen

Verwerking

De verwerking van de doorgegeven persoonsgegevens zal de volgende basisprocedures omvatten (preciseren a.u.b.): De uitvoering van de emailmarketing campagnes namens de gegevensexporteur.

Aanhangsel 2Terug naar boven

Bij de modelcontractbepalingen

Dit aanhangsel maakt deel uit van de bepalingen en moet door partijen worden ingevuld en ondertekend

Beschrijving van de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen die door de gegevensimporteur overeenkomstig bepaling 4 onder (d) en bepaling 5 onder (c), zijn getroffen, (of bijgevoegd(e) document/wettelijke regeling):

De gegevensimporteur zal een schriftelijk informatie beveiligingsprogramma ten uitvoer leggen ("Informatie Beveiligingsprogramma") dat administratieve, technische en fysieke waarborgen bevat die de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van persoonsgegevens beschermen, beschermen tegen redelijkerwijs verwachte dreigingen of gevaren voor vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van persoonsgegevens, en beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik, openbaring, wijziging of vernietiging van persoonsgegevens. In het bijzonder, zal het Informatie Beveiligingsprogramma van de gegevensimporteur de volgende waarborgen bevatten, maar niet beperkt zijn daartoe, waar toepasselijk en benodigd om de bescherming van de persoonsgegevens te verzekeren:

 1. Toegangscontroles - beleid, procedures, en fysieke en technische controles: (i) om fysieke toegang tot zijn informatiesystemen en de faciliteit of faciliteiten waarin deze ondergebracht zijn te beperken tot correct bevoegde personen; (ii) om te verzekeren dat alle leden van zijn personeelsbestand die toegang tot persoonsgegevens behoeven geschikte gecontroleerde toegang hebben, en te voorkomen dat die leden van zijn personeelsbestand en anderen die geen toegang zouden moeten hebben, toegang verkrijgen; (iii) om alleen bevoegde individuen en te authentiseren en toegang toe te staan, en te voorkomen dat leden van zijn personeelsbestand persoonsgegevens of informatie daaromtrent verstrekken aan onbevoegde individuen; en (iv) de persoonsgegevens te coderen en decoderen waar toepasselijk.
 2. Beveiligingsbewustzijn en Training - een beveiligingsbewustzijn en trainingsprogramma voor alle leden van het personeelsbestand (inclusief management), inhoudende training over hoe zijn beveiligingsbewustzijn en trainingsprogramma ten uitvoer te brengen en er aan te voldoen.
 3. Beveiligingsincident Procedures - beleid en procedures om beveiligingsincidenten op te sporen, hierop te reageren en anderszins te behandelen, inclusief procedures om systemen te monitoren en op werkelijke of gepoogde aanvallen op of binnendringing in persoonsgegevens of systemen die hieraan gerelateerd zijn op te sporen, en procedures om te identificeren en te reageren op vermoedelijke of bekende beveiligingsincidenten, schadelijke effecten van beveiligingsincidenten matigen, en beveiligingsincidenten en hun gevolg documenteren. Gegevensimporteur zal gegevensexporteur onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van enig vermoedelijk of bekend beveiligingsincident dat mogelijk persoonsgegevens aantast of hieraan gerelateerd is.
 4. Onvoorziene gebeurtenis Planning - beleid en procedures voor het reageren op een onverwachte gebeurtenis of een andere gebeurtenis (bijvoorbeeld brand, vandalisme, systeemstoring, en natuurramp) die persoonsgegevens op systemen die persoonsgegevens bevatten kan beschadigen, inclusief en back-up plan en een ramp herstelplan.
 5. Apparaat en Media Controles - beleid en procedures die de ontvangst en verwijdering van hardware en elektronische media die persoonsgegevens bevatten in en uit een faciliteit van de gegevensimporteur bepalen, en de beweging van deze bestanddelen binnen een faciliteit van een importeur, inclusief beleid en procedures om de finale plaats van de persoonsgegevens te behandelen, en/of de hardware of elektronische media waarop het is opgeslagen, en procedures voor verwijdering van persoonsgegevens van de elektronische media voordat de media ter beschikking worden gesteld voor hergebruik.
 6. Audit Controles - hardware, software en/of andere procedurele mechanismen, die activiteit in informatiesystemen die elektronische informatie bevatten of gebruiken, opnemen en onderzoeken, inclusief toepasselijke logs en rapporten in verband met deze beveiligingsvereisten en voldoen hieraan.
 7. Integriteit van Gegevens - beleid en procedures om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van persoonsgegevens te beschermen en ze te beschermen tegen openbaring, onjuiste wijziging of vernietiging.
 8. Opslag- en Transmissiebeveiliging – technische beveiligingsmaatregelen om te beschermen tegen onbevoegde toegang tot persoonsgegevens die worden doorgegeven over een elektronisch communicatie netwerk, inclusief een mechanisme om elektronische communicatie te coderen wanneer toepasselijk, zoals wanneer in transito of in opslag op netwerken of systemen waartoe onbevoegde individuen mogelijk toegang hebben.
 9. Toegekende Beveiligingsverantwoordelijkheid - Gegevensimporteur zal een beveiligingsbeambte aanwijzen voor de ontwikkeling, ten uitvoerlegging en onderhoud van zijn Informatie Beveiligingsprogramma. Gegevensimporteur zal de gegevensexporteur informeren over de persoon verantwoordelijk voor de beveiliging.
 10. Testen – Gegevensimporteur zal op reguliere basis de hoofdcontroles, systemen en procedures van zijn Informatie Beveiligingsprogramma testen om te verzekeren dat ze op juiste wijze ten uitvoer zijn gelegd en effectief zijn in het behandelen van de aangewezen gevaren en risico’s. Testen zullen worden uitgevoerd of herzien door onafhankelijke derde partijen of personeel onafhankelijk van degenen die de beveiligingsprogramma’s ontwikkelen of onderhouden.
 11. Aanpassen van het programma – Gegevensimporteur zal het Informatie Beveiligingsprogramma, zoals toepasselijk, monitoren, evalueren en aanpassen, in het licht van relevante wijzigingen in technologie of industrie beveiligingsnormen, de gevoeligheid van persoonsgegevens, interne of externe gevaren voor de gegevensimporteur of de persoonsgegevens, vereisten van toepasselijke Werk Instructies, en gegevensimporteurs eigen wijzigende bedrijfsregelingen, zoals fusies en overnames, allianties en joint ventures, outsourcing afspraken, en wijzigingen in informatiesystemen.